navigácia obsah

Služby

Audit súčasného poistenia

Audit súčasného poistenia predstavuje bezplatnú analýzu existujúceho poistenia zhľadiska kvalitatívneho acenového vrátane odporúčaní zmien vrozsahu poistenia, prípadnej zmeny poisťovateľa ako aj vstratégii riadenia rizika

Riziková analýza apríprava optimálneho poistného programu

Široká poistných produktov vytvára potrebu podnikateľa selektovať poistenia, ktoré su pre spoločnosť potrebné areálne ohrozujú jej činnosť. Práve voľba správnych druhov poistenia sohľadom na predmet podnikania je jedným zpilierov rizikového manažmentu atento výber poistných produktov je cieľom rizikovej analýzy.

Návrh a výpočet poistných súm

Správne ocenenie majetku sdostatočné určenie limitov plnenia poisťovní je jedným zo základných predpokladov bezproblémovej likvidácie prípadných poistných udalostí. Výpočet poistných súm by mal vychádzať znovej hodnoty majetku, ktoré je potrebné určiť tak, aby boli vsúlade zpoistnými podmienkami jednotlivých poisťovní

Príprava a realizácia výberového konania poisťovne

Vhodne zvolená stratégia akvalitne pripravené podklady pri výberovom konaní poisťovne Vám môžu ušetriť nemalé prostriedky vynaložené na poistenie

Monitorovanie poisteného rizika a zabezpečenie potrebných zmien v poistnom krytí

Každá spoločnosť prechádza počas doby svojej existencie menšími či väčšími zmenami a týmto zmenám je potrebné neustále prispôsobovať aj poistný program 

Podpora a asistencia pri likvidácii poistných udalostí

Práve pri likvidácii poistných udalostí sa ukáže akú kvalitu má uzavreté poistenie. Podpora a asistencia pri poistných udalostiach zo strany poistného makléra Vám uľahčí nahradiť vzniknuté škody a pomôže obnoviť činnosť Vašej spoločnosti. Zároveň Vám zjednoduší komunikáciu s poisťovňou a administratívne odbremení vašich zamestnancov.

Ďalšie služby:

  • Štatistická analýza škodového priebehu v minulosti
  • Aktualizácia poistných súm v súlade s vývojom inflácie a aktuálnych cien poisťovaného majetku
  • Poskytovanie aktuálnych informácií o poistnom trhu
  • Analýza bezpečnosti subjektov poistného trhu
  • Konzultačné služby v oblasti poistenia
  • Organizácia seminárov v oblasti poistenia a riadenia rizika